Научно-популярная литература. Языки

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე - Ⴎირველნაბეჭდი ქართული წიგნები Ⴜიგნში ნაჩვენებია ადრეული ქართული სასტამბო შრიფტები და მათი შემქმნელების ვინაობა, განხილულია 1629—1818 წწ. გამოცემული ძველნაბეჭდი ქართული წიგნები. Ⴜიგნი მოიცავს 241 ილუსტრაციას და 10 ტაბულას. Ⴂამოყენებული ლიტერატურის სია შესდგება 151 დასახელებისაგან. Ⴒექსტი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემდეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები. Ⴄს წესი მოქმედებს სხვა ევროპულ დამწერლობებში და ქართულშიც ფართოდ იყო ხმარებაში მე–19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Ю. Рассказов - Сквозь ошибочную лингвистику историографии.К методологии сравнительно-исторического исследования на примере конкретной этимологии: гидроним Волга как упаковка реальной и языковой истории В первой части рассмотрены общепринятые варианты толкования слова «Волга», стандартные подходы этимологии и компаративные представления о развитии языка. Обнаружены их поверхностность, ошибочность и нелогичность (мифологичность). В соответствии с другой (не компаративной) линией сравнительно-исторического языкознания сформулированы и многократно проиллюстрированы логические принципы и подходы исследования и сравнения языков. Даны примеры моделирования прошлого по данным языков. Во второй части проверены некоторые общеизвестные данные исторических памятников о Волге (слове и реалии), показаны вольные и невольные ошибки переводчиков, филологов и историографов в чтении этих памятников и вытекающая отсюда деформация и фальсификация прошлого. Продемонстрированы на примерах поэтико-логические принципы чтения памятников, намечены схема историографической увязки сведений и историологический подход к реконструкции истории.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Вадим Пугач - Заговор букв В книгу Вадима Пугача вошли занимательные эссе о русских классиках, о творчестве Лескова и Зощенко, Бунина и Ходасевича, Некрасова и Лермонтова и других хорошо знакомых писателей. Эта увлекательная книга предназначена для всех любителей русской литературы, и речь в ней идет не столько о превратностях судеб, сколько о потайных пружинах некоторых произведений: изученная, казалось бы, вдоль и поперек классика поворачивается своими неожиданными сторонами (например, в эссе «Последний путь Свидригайлова»), а лица современников становятся значительными и запоминающимися.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილი - Ⴕართული ლექსიკონი. Ⴒექსტის ადაპტაცია თანამედროვე მკითხველისათვის – Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილის„Ⴕართული ლექსიკონის» წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს თანამედროვე მკითხველისათვის დაპტირებულ ვერსიას. Ⴍრიგინალურ ტექსტიდან ამოღებულია შემოკლებანი, ციტირებული ლიტერატურული წყაროები, უცხოური (ბერძნული, თურქული, სპარსული, სომხური) სიტყვები, სიტყვების თარგმანი რუსულ ენაზე. Ⴀსო ჶ გადატინილია ფ-ში. Ⴒექსტი გამართულია ასომთავრულებით, რომლებითაც იწყება ახალი წინადაბების პირველი სიტყვა და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე - Ⴕართული ანბანი. Ⴀლბომი Ⴀლბომში ნაჩვენებია ქართული ანბანის სამივე სახის ასოები მათი რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობებით, ასოების განლაგების მაგალითები სტრიქონის ხაზზე, ასომთავრულის, მცირე მთავრულის, ნუსხურის და მხედრულის ტექსტებში ერთდროული ხმარების მაგალითები. Ⴋოყვანილია 38 მხატვრული სურათი.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Максим Ким - Теория и практика массовой информации. Учебник для вузов В учебнике подробно рассматривается работа журналиста в контексте новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных сетей, мультимедиа, Интернета. Все эти новшества изменили не только методы обработки и хранения информации, но и способы ее передачи. Журналистика эпохи глобального информационного поля становится все более универсальной, всепроникающей, интерактивной и динамично изменяющейся. Поэтому автор знакомит студентов с эволюцией различных концепций в области современной журналистики и массовой коммуникации, функционированием системы средств массовой информации, деятельностью журналистских коллективов по производству медийной продукции, особенностями журналистского творчества в различных жанрах, а также с ролью общедоступной информации в системе массовой коммуникации и журналистики. Учебник рассчитан не только на будущих журналистов и PR-специалистов, но и на практикующих профессионалов.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Виктор Панько - Фольклор. Разноцветье В сборнике статей и исследований фольклориста и писателя Виктора Дмитриевича Панько автор делится своими размышлениями об устном народном творчестве украинцев, молдаван и цыган, бытовавшем в минувшем столетии на Севере Республики Молдова. На собственном материале бывший научный сотрудник Института национальных меньшинств Академии наук Республики Молдова доказывает, что песенный фольклор имеет глубокие корни в истории каждого этноса этого региона. Впервые введён в научный оборот ряд терминов и произведений, в частности, открытый автором не известный ранее в славяноведении ритуал "парования" и "песни-парованки".